Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

Προκήρυξη για πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας (ΚΟΧ 47.902/01/ 2012) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στον Νομό Aχαϊας (Αίγιο και Καλάβρυτα)


ΔΗΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ

Αριστοτέλους 38, Τ.Κ 104 33, Αθήνα Αθηνα, 6 -4- 2012
Email: info@dionet.gr Αριθμ. Πρωτ.: 7543 -4- 12
Πληροφορίες: κα Κατερίνα.Κουρουνάκου
Τηλέφωνο : 210 8224384, 6936904311
Fax: 210 8218117
Γραφείο ΔΗΩ Δυτικής Ελλάδας
Οδός Κορίνθου – Γέφυρα Σελινούντος,
ΤΚ 25100 Αίγιο

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 47.702 / 01 / 2012
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
 
Η ΔΗΩ - Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 89 περ. Α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄/5-8-2011) «Αναμόρφωση του Σώματος
Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 36 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011).
4. Την υπ΄ αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β΄/15-4-2011) των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης: “Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα”, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».
5. Την Ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικό 39, αριθμ. πρωτ. 1.8001/οικ.6.1490/09-06-2011 (ΑΔΑ 4Α3ΨΛ-6) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2.6820/οικ.6.1620/19-03-2012 απόφαση ένταξης της πράξης “Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας».

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα (80) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Αχαΐας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.Η ΔΗΩ, Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ανακοινώνει την προκήρυξη 80 (ογδόντα) θέσεων εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στον Νομό Αχαΐας στα πλαίσια των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας ΚΟΧ, για:   

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, Δημιουργία πρότυπου βιολογικού αγροκτήματος για καλλιέργειες.
1.      Για ειδικότητες ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων (Φυτικής Παραγωγής), 6 θέσεις εργασίας με διάρκεια σύμβασης 5 μηνών
2.      Για ειδικότητες ΠΕ ή ΤΕ Περιβαλλοντολόγων, 2 θέσεις εργασίας με διάρκεια σύμβασης 5 μηνών
3.      Για ειδικότητες ΥΕ Εργατών Πρασίνου, 15 θέσεις εργασίας με διάρκεια σύμβασης 5 μηνών
4.      Για ειδικότητες ΥΕ Εργατών Χειρωνακτικών Εργασιών Υπαίθρου, 4 θέσεις εργασίας με διάρκεια σύμβασης 5 μηνών

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, Πρόγραμμα πιλοτικής προτυποποίησης βιολογικών καλλιεργειών στα σχολεία σε κήπους σχολείων του Δήμου
5.      Για ειδικότητες ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων (Φυτικής Παραγωγής), 2 θέσεις εργασίας με διάρκεια σύμβασης 5 μηνών
6.      Για ειδικότητες ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Τρακτέρ), 8 θέσεις εργασίας με διάρκεια σύμβασης 5 μηνών
7.      Για ειδικότητες ΔΕ Δενδροκόμων – Δενδροκηπουρών – Ανθοκόμων - Κηπουρών, 8 θέσεις εργασίας με διάρκεια σύμβασης 5 μηνών
8.      Για ειδικότητες ΥΕ Εργατών Χειρωνακτικών Εργασιών Υπαίθρου, 8 θέσεις εργασίας με διάρκεια σύμβασης 5 μηνών
9.      Για ειδικότητες ΔΕ Υδραυλικός, 2 θέσεις εργασίας με διάρκεια σύμβασης 5 μηνών

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, Δημιουργία πρότυπου βιολογικού αγροκτήματος για καλλιέργειες
1.      Για ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων (Φυτικής Παραγωγής), 2 θέσεις εργασίας με διάρκεια σύμβασης 5 μηνών
2.      Για ΥΕ Εργατών Πρασίνου, 13 θέσεις εργασίας με διάρκεια σύμβασης 5 μηνών.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, Πρόγραμμα πιλοτικής προτυποποίησης βιολογικών καλλιεργειών στα σχολεία σε κήπους σχολείων του Δήμου
3.      Για ειδικότητες ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων (Φυτικής Παραγωγής), 2 θέσεις εργασίας με διάρκεια σύμβασης 5 μηνών
4.      Για ειδικότητες ΥΕ Εργατών Πρασίνου, 13 θέσεις εργασίας με διάρκεια σύμβασης 5 μηνών.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 31/8/2012 έως και 10/9/2012, στα γραφεία του Οργανισμού ΔΗΩ στο Αίγιο, Οδός Κορίνθου, Γέφυρα Σελινούντος, 25100, Αίγιο.Ολόκληρη η προκήρυξη σε μορφή pdf εδώ: http://www.dionet.gr/2012/e_p_2012/Prokiriksi_Aigio.pdf


Για περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα της ΔΗΩ www.dionet.gr ή  επικοινωνήστε με τα γραφεία της ΔΗΩ, στο 210 82 24 384, Fax: 210 8218117 ή στο Αίγιο 26910-25438.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου